Τα 8 επίπεδα αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων προς το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων

Τα 8 επίπεδα αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων προς το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων

 

Τύποι Προσόντων

Επίπεδο               Τίτλος

1             Απολυτήριο ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

2             Απολυτήριο ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

3             Πτυχίο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, 

               ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 (ΣΕΚ)

3             ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 – ΙΕΚ

               (προσόντα αυτού του τύπου δεν χορηγούνται πλέον)

4             Πτυχίο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΠΑ.Σ.)

4             Απολυτήριο ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

4             Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)

4             Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ.

5             Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,

               Επιπέδου 5 (ΕΠΑ.Λ.-Τάξη Μαθητείας)

5             Δίπλωμα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ,

               ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 – Ι.Ε.Κ.

5             Δίπλωμα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

               ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – Ι.Ε.Κ.

              (προσόντα αυτού του τύπου δεν χορηγούνται πλέον)

5             Δίπλωμα / Πτυχίο ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

6             Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

7             Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

8             Διδακτορικό Δίπλωμα

 

Πηγή: ΕΟΠΠΕΠ     proson.eoppep.gr/el