Τα 8 επίπεδα αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων προς το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων

Τα 8 επίπεδα αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων προς το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) παρουσίασε στις 27 Φεβρουαρίου 2014, στην πόλη Birmingham του Ηνωμένου Βασιλείου, την Έκθεση Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό, στο πλαίσιο της 23ης Συνεδρίασης της αρμόδιας Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Στην έκθεση συμπεραλμβάνονται και οι δομές εκπαίδευσης - κατάρτισης του νέου νόμου 4186/2013(Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις). Σύμφωνα με την έκθεση το Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα (Τυπική και μη Τυπική Εκπαίδευση) κατατάσσεται στα εξής 8 επίπεδα:

Επίπεδο 1

Απολυτήριο Δημοτικού.

Επίπεδο 2

Απολυτήριο Γυμνασίου.

Επίπεδο 3

• Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου (ΣΕΚ)

Επίπεδο 4

• Πτυχίο ΕΠΑ.Σ.

• Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ.

• Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου ΕΠΑ.Λ.

• Απολυτήριο (Γενικού) Λυκείου.

Επίπεδο 5

• Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5 ΕΠΑ.Λ.

• Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5 Ι.Ε.Κ.

• Δίπλωμα/Πτυχίο Ανωτέρας Σχολής

Επίπεδο 6 (BACHEOR DEGREE)

• Πτυχίο Πανεπιστημίου

• Πτυχίο Τ.Ε.Ι.

• Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης

Επίπεδο 7 (MASTER’S DEGREE)

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Επίπεδο 8 (DOCTORATE)

• Διδακτορικό Δίπλωμα

Οι παλαιότεροι τίτλοι σύμφωνα με την έκθεση κατατάσσονται στα εξής επίπεδα:

Επίπεδο 3

• Πτυχίο ΤΕΕ Α κύκλου

• Πτυχίο ΤΕΣ

Επίπεδο 4

• Πτυχίο ΤΕΕ Β κύκλου

• Πτυχίο ΤΕΛ

• Πτυχίο ΕΠΛ

• Απολυτήριο ΕΠΛ

• Απολυτήριο 6ταξίου Γυμνασίου

• Απολυτήριο ΤΕΛ

Επίπεδο 5

• Πτυχίο ΚΑΤΕΕ

• Πτυχίο ΚΑΤΕ

Η οριστική έγκριση της Έκθεσης Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων θα ολοκληρωθεί με την ενσωμάτωση των τελικών επισημάνσεων για τη δημοσίευση της Έκθεσης, στις 31 Μαρτίου και 1η Απριλίου 2014, κατά την 24η Συνεδρίαση της αρμόδιας Συμβουλευτικής Επιτροπής, στις Βρυξέλλες.

Πηγή: ΕΟΠΠΕΠ

https://www.nqf.gov.gr/index.php/ta-8-epipeda