ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

 

  Ο Υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός , θέτει από την Πέμπτη 21-09-2017 και ώρα 13:00, σε δημόσια διαβούλευση, το σχέδιο νόμου « ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 02-10-2017 και ώρα 14:00.    

  www.opengov.gr/yyka/?p=2347

 

Άρθρο 06 – Ενιαίος Κλάδος Νοσηλευτικού Προσωπικού ΕΣΥ     

Το άρθρο 102 του ν.2071/1992 (Α’ 123) αντικαθίσταται ως εξής:
«Συστήνεται Ενιαίος Κλάδος Νοσηλευτικού Προσωπικού ΕΣΥ που περιλαμβάνει τις κατηγορίες ΠΕ νοσηλευτικής, ΤΕ νοσηλευτικής, ΤΕ μαιών- μαιευτών και ΔΕ νοσηλευτικής.»

www.opengov.gr/yyka/?p=2341

Άρθρο 01

1.Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3252 / 2004 (Α’ 132) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Έδρα της Ε.Ν.Ε. ορίζεται η Αθήνα. Περιφερειακά Τμήματα της Ε.Ν.Ε. συγκροτούνται ανά περιφερειακή ενότητα. Έδρα κάθε Περιφερειακού Τμήματος είναι η έδρα της περιφερειακής ενότητας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας που εκδίδεται μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος , καθορίζεται η διαδικασία μετάβασης από την ισχύουσα περιφερειακή συγκρότηση στην προβλεπόμενη από τα δύο προηγούμενα εδάφια.»
2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3252/2004 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από εισήγηση του Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. και σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν.), στα τακτικά μέλη μπορεί να περιλαμβάνονται και άλλες επαγγελματικές κατηγορίες νοσηλευτριών και νοσηλευτών .»
3. Στο άρθρο 4 προστίθεται παρ. 9 ως εξής:
«Τα μέλη της Ε.Ν.Ε. που εργάζονται σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν οφείλουν να καταβάλουν την ετήσια εισφορά τους στην Ε.Ν.Ε., εάν είναι εγγεγραμμένα και για όσο χρόνο διαρκεί η εγγραφή τους στον αντίστοιχο ρυθμιστικό φορέα της χώρας υποδοχής.»

www.opengov.gr/yyka/?p=2346

 

Ολόκληρο το σχεδιο νόμου πατήστε εδώ www.opengov.gr/yyka/wp-content/uploads/downloads/2017/09/sxedio_nomou_ene.pdf