Κατάθεση των θέσεών του ΣΥΝΔΕ 1ης&2ης ΥΠΕ στην Ομάδας Εργασίας της Διυπουργικής Επιτροπής για τη Νοσηλευτική Εκπαίδευση .

 Κατάθεση των θέσεών του ΣΥΝΔΕ 1ης&2ης ΥΠΕ στην Ομάδας Εργασίας της Διυπουργικής Επιτροπής για τη Νοσηλευτική Εκπαίδευση .